Oznámenie č. 380/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0304-06161/2004-OAP, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 161/2004
Platnosť od 30.06.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.