Nariadenie vlády č. 378/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z.

Čiastka 160/2004
Platnosť od 30.06.2004
Účinnosť od 01.07.2004

OBSAH