Oznámenie č. 374/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách

Čiastka 158/2004
Platnosť od 25.06.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 13. júla 2004 na základe článku 15 ods. 2.