Zákon č. 369/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 156/2004
Platnosť od 24.06.2004
Účinnosť od 01.07.2004