Oznámenie č. 368/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 155/2004
Platnosť od 24.06.2004
Redakčná poznámka

Dodatok č. 1 k dohode nadobudol platnosť 6. mája 2004 na základe článku 18 dohody.