Oznámenie č. 36/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk

Čiastka 16/2004
Platnosť od 24.01.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 676/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2005.