Oznámenie č. 356/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode

Čiastka 150/2004
Platnosť od 18.06.2004
Účinnosť od 01.04.2004
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 1. apríla 2004.