Vyhláška č. 355/2004 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 420/2001 Z. z.

Čiastka 150/2004
Platnosť od 18.06.2004
Účinnosť od 01.07.2004 do30.06.2018
Zrušený 157/2018 Z. z.

OBSAH