Oznámenie č. 354/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy a techniky, mládeže, športu a masovokomunikačných prostriedkov

Čiastka 149/2004
Platnosť od 17.06.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 18. júna 2004.

OBSAH

KAPITOLA I (Čl. 1 - Čl. 2)
KAPITOLA II (Čl. 3 - Čl. 6)
KAPITOLA III (Čl. 7 - Čl. 8)
KAPITOLA IV (Čl. 9 - Čl. 10)
KAPITOLA V (Čl. 11)
KAPITOLA VI (Čl. 12 - Čl. 14)
KAPITOLA VII (Čl. 15 - Čl. 20)