Vyhláška č. 352/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov v znení vyhlášky č. 199/1999 Z. z.

Čiastka 148/2004
Platnosť od 17.06.2004 do30.06.2005
Účinnosť od 20.06.2004 do30.06.2005
Zrušený 93/2005 Z. z.

OBSAH

352

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

zo 4. júna 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov v znení vyhlášky č. 199/1999 Z. z.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 99 ods. 6 a § 100 ods. 7 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov v znení vyhlášky č. 199/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1, § 3 ods. 6, § 9 ods. 4, § 10 ods. 4 a 11, § 11 ods. 4 a 8, § 12 ods. 3, 6 a 7, § 13 ods. 1, § 14 ods. 1 a 2, § 15 ods. 1, § 21 ods. 4, § 27 ods. 1, § 28 ods. 1 až 3 a ods. 13 až 15, § 29 ods. 3 a 4, § 31 ods. 2, § 32 a v prílohách č. 12, 13 a 15 sa slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie“ v príslušnom tvare.

2. V § 2 ods. 3 znie:

(3) Teoretickú výučbu zdravotníckej prípravy a výcvik zdravotníckej praktickej prípravy môže vykonávať odborne spôsobilá fyzická osoba.“.

3. V § 3 ods. 2 sa slová „dlhodobý pobyt8)“ nahrádzajú slovami „prechodný pobyt8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) § 17 ods. 1 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4. V § 3 ods. 7 písm. f) sa vypúšťajú slová „a ak ide o zdravotne postihnuté osoby a zdravotne ťažko postihnuté osoby, evidenčné číslo preukazu ZP, ZP alebo ZP-S,“.

5. V § 3 ods. 11 sa slová „skupiny A, A/50 a B“ nahrádzajú slovami „skupiny A, AM, B a podskupiny A1, B1“.

6. V § 3 ods. 11 sa slová „pre zdravotne postihnuté a zdravotne ťažko postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ZP, ZP alebo ZŤP-S“ nahrádzajú slovami „pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“.

7. V § 6 ods. 4 sa slová „nesmie byť menší ako 6 km pri skupine A/50, 8 km pri skupine T, 12 km pri skupine A, 15 km pri skupinách B a C, 18 km pri skupine D a 10 km pri skupine E ku skupinám B a C vodičského oprávnenia“ nahrádzajú slovami „nesmie byť menší ako 6 km pri skupine AM, 8 km pri skupine T, 12 km pri skupine A a podskupine A1, 15 km pri skupine B, C a podskupine B1, C1, 18 km pri skupine D a podskupine D1 a 10 km pri skupine B+E, C1+E, C+E, D1+E a D+E vodičského oprávnenia“.

8. V § 6 ods. 5 sa za slová „za organizáciu výcviku“ vkladá čiarka a slovo „tlmočník10a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a) znie:

10a) § 2 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.“.

9. V § 6 ods. 6 sa slová „na skupiny B a C“ nahrádzajú slovami „na skupiny B, C a podskupiny B1, C1“.

10. V § 7 ods. 2 sa za slová „žiadateľ o vodičské oprávnenie“ vkladajú slová „a tlmočník10a)“.

11. V § 9 ods. 5 písm. f) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „ak ide o zdravotne postihnuté a ťažko zdravotne postihnuté osoby, aj s uvedením evidenčného čísla preukazu ZP, ZP alebo ZŤP-S“.

12. V § 12 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo v obdobnom pracovnom vzťahu“.

13. V § 19 odsek 1 znie:

(1) Autoškola musí byť vybavená schválenými cvičnými vozidlami podľa druhu vykonávaného praktického výcviku vodičov vo vedení vozidla

a) motocyklom s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 40 cm3 a s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 45 km.h-1, schváleným na výcvik skupiny AM vodičského oprávnenia,

b) motocyklom podskupiny A1 bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 75 cm3, schváleným na výcvik podskupiny A1 vodičského oprávnenia,

c) motocyklom (s výkonom nepresahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg) bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora presahujúcim 120 cm3, ktorého konštrukčná rýchlosť je najmenej 100 km.h-1, schváleným na výcvik skupiny A do 25 kW vodičského oprávnenia,

d) motocyklom (s výkonom presahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0,16 kW/kg alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0,16 kW/kg) na vozidle bez postranného vozíka s výkonom presahujúcim 35 kW, schváleným na výcvik skupiny A nad 25 kW vodičského oprávnenia,

e) motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou, ktorej konštrukčná rýchlosť je najmenej 60 km.h-1, schválenou na výcvik podskupiny B1 vodičského oprávnenia,

f) automobilom, ktorého konštrukčná rýchlosť je najmenej 100 km.h-1, schváleným na výcvik skupiny B vodičského oprávnenia,

g) jazdnou súpravou tvorenou motorovým vozidlom skupiny B a skriňovým prípojným vozidlom alebo valníkovým prípojným vozidlom s plachtou, ktorej celková hmotnosť je najmenej 1 000 kg a konštrukčná rýchlosť jazdnej súpravy je najmenej 100 km.h-1, ktorá nepatrí do skupiny B; prípojné vozidlo musí byť široké a vysoké najmenej ako motorové vozidlo; prípojné vozidlo môže byť užšie ako motorové vozidlo za predpokladu, že výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla; pohotovostná hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 800 kg, schválenou na výcvik skupiny B+E vodičského oprávnenia,

h) skriňovým motorovým vozidlom alebo valníkovým motorovým vozidlom s plachtou, ktorého celková hmotnosť je najmenej 4 000 kg, s dĺžkou najmenej 5 m a jeho konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h-1; vybaveným brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením; nákladný priestor motorového vozidla musí byť široký a vysoký najmenej ako kabína vodiča, schváleným na výcvik podskupiny C1 vodičského oprávnenia,

i) jazdnou súpravou tvorenou motorovým vozidlom podskupiny C1 a skriňovým prípojným vozidlom alebo valníkovým prípojným vozidlom s plachtou, ktorého celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg, s dĺžkou najmenej 8 m a jej konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h-1; prípojné vozidlo musí byť široké a vysoké najmenej ako motorové vozidlo; prípojné vozidlo môže byť užšie ako motorové vozidlo za predpokladu, že výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla; pohotovostná hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 800 kg, schválenou na výcvik skupiny C1+E vodičského oprávnenia,

j) skriňovým motorovým vozidlom alebo valníkovým motorovým vozidlom s plachtou, ktorého celková hmotnosť je najmenej 12 000 kg, s dĺžkou najmenej 8 m, so šírkou najmenej 2,4 m a jeho konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h-1; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s najmenej 8 prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením; nákladný priestor motorového vozidla musí byť široký a vysoký najmenej ako kabína vodiča; okamžitá hmotnosť motorového vozidla musí byť najmenej 10 000 kg, schváleným na výcvik skupiny C vodičského oprávnenia,

k) návesovou jazdnou súpravou alebo jazdnou súpravou tvorenou z motorového vozidla patriaceho do skupiny C a skriňového prípojného vozidla alebo valníkového prípojného vozidla s plachtou s dĺžkou najmenej 7,5 m; celková hmotnosť jazdnej súpravy musí byť najmenej 20 000 kg, dĺžka najmenej 14 m, šírka najmenej 2,4 m a konštrukčná rýchlosť najmenej 80 km.h-1; jazdná súprava musí byť vybavená brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s najmenej 8 prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením; prípojné vozidlo musí byť široké a vysoké najmenej ako motorové vozidlo; okamžitá hmotnosť jazdnej súpravy musí byť v oboch prípadoch najmenej 15 000 kg, schválenou na výcvik skupiny C+E vodičského oprávnenia,

l) motorovým vozidlom, ktorého celková hmotnosť je najmenej 4 000 kg, s dĺžkou najmenej 5 m a jeho konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h-1; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením, schváleným na výcvik podskupiny D1 vodičského oprávnenia,

m) jazdnou súpravou tvorenou motorovým vozidlom patriacim do podskupiny D1 a skriňovým prípojným vozidlom alebo valníkovým prípojným vozidlom s plachtou, ktorého celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a konštrukčná rýchlosť jazdnej súpravy je najmenej 80 km.h-1; prípojné vozidlo musí byť široké najmenej 2 m a vysoké najmenej 2 m; okamžitá hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 800 kg, schválenou na výcvik skupiny D1+E vodičského oprávnenia,

n) motorovým vozidlom s dĺžkou najmenej 10 m, so šírkou najmenej 2,4 m a jeho konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h-1; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením, schváleným na výcvik skupiny D vodičského oprávnenia,

o) jazdnou súpravou tvorenou z motorového vozidla patriaceho do skupiny D a skriňového prípojného vozidla alebo valníkového prípojného vozidla s plachtou, ktorého celková hmotnosť presahuje 1 250 kg, so šírkou najmenej 2,4 m a konštrukčná rýchlosť jazdnej súpravy je najmenej 80 km.h-1; prípojné vozidlo musí byť široké najmenej 2 m a vysoké najmenej 2 m; okamžitá hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 800 kg, schválenou na výcvik skupiny D+E vodičského oprávnenia,

p) kolesovým traktorom, ktorý má najmenej dve nápravy s rázvorom najmenej 1m, ku ktorému je pripojené vozidlo s celkovou hmotnosťou najmenej 3 500 kg, naložené najmenej na 50 % užitočnej hmotnosti, schváleným na výcvik skupiny T vodičského oprávnenia.“.

14. V § 19 ods. 2 druhá veta znie: „Cvičné vozidlo podľa odseku 1 písm. a) až d) musí byť okrem toho vybavené schváleným dvojitým riadením, kabína traktora [odsek 1 písm. p)] ďalšími dvoma schválenými sedadlami.“.

15. V § 20 odsek 2 znie:

(2) Cvičné vozidlo uvedené v

a) § 19 ods.1 písm. e) sa označuje odnímateľným transparentom v strede zadnej časti strechy vozidla alebo odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 380 mm x 110 mm umiestnenou viditeľne na zadnej časti vozidla,

b) § 19 ods.1 písm. f) sa označuje odnímateľným transparentom v strede zadnej časti strechy vozidla a môže byť označené aj odnímateľnými reflexnými fóliami s rozmermi 380 mm x 110 mm umiestnenými viditeľne na prednej a zadnej časti vozidla,

c) § 19 ods.1 písm. g) sa označuje podľa písmena f) a prípojné vozidlo sa označuje odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 380 mm x 110 mm alebo odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla,

d) § 19 ods.1 písm. h) sa označuje odnímateľným transparentom v strede strechy (kabíny) vozidla a odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti vozidla a môže byť označené aj odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 380 mm x 110 mm umiestnenou na prednej časti vozidla,

e) § 19 ods.1 písm. i) sa označuje podľa písmena h) a prípojné vozidlo sa označuje odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla,

f) § 19 ods.1 písm. j) sa označuje odnímateľným transparentom v strede strechy (kabíny) vozidla a odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla,

g) § 19 ods.1 písm. k) sa označuje podľa písmena f) a prípojné vozidlo sa označuje odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla,

h) § 19 ods.1 písm. l) sa označuje dvoma odnímateľnými reflexnými fóliami s rozmermi 380 mm x 110 mm umiestnenými na prednej časti vozidla a odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla,

i) § 19 ods.1 písm. m) sa označuje podľa písmena h) a prípojné vozidlo sa označuje odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla,

j) § 19 ods.1 písm. n) sa označuje dvoma odnímateľnými reflexnými fóliami s rozmermi 380 mm x 110 mm umiestnenými na prednej časti vozidla a odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla,

k) § 19 ods.1 písm. o) sa označuje podľa písmena j) a prípojné vozidlo sa označuje odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla,

l) § 19 ods.1 písm. p) sa označuje odnímateľným transparentom v strede strechy (kabíny) vozidla a prípojné vozidlo sa označuje odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti vozidla.“.

16. § 33 sa dopĺňa odsekmi 6 až 7, ktoré znejú:

(6) Cvičné vozidlá schválené a používané pri výcviku vodičov podľa doterajších predpisov možno používať na výcvik do 31. decembra 2007.

(7) Inštruktorské oprávnenie vydané podľa doterajších predpisov na výcvik

a) skupiny A oprávňuje vykonávať výcvik skupiny A, AM a podskupiny A1,

b) skupiny B oprávňuje vykonávať výcvik skupiny B a podskupiny B1,

c) skupiny C oprávňuje vykonávať výcvik skupiny B, C, T a podskupiny B1, C1,

d) skupiny D oprávňuje vykonávať výcvik skupiny B, C, D, T a podskupiny B1, C1, D1,

e) skupiny E oprávňuje vykonávať výcvik skupiny B+E, C+E, D+E, C1+E, D1+E, ak bolo jeho držiteľovi udelené oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny B, C alebo D s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg,

f) skupiny T oprávňuje vykonávať výcvik v rozsahu skupiny T,

g) skupiny A/50 oprávňuje vykonávať výcvik skupiny AM.“.

17. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 95/1997 Z. z.

Učebná osnova výcviku vodičov

I. ČASŤ

OBSAH PREDMETOV

Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorú sa výcvik vykonáva.

Výučba teórie

1. Výučba predpisov o premávke na pozemných komunikáciách a s nimi súvisiacich právnych predpisov je zameraná na výklad

a) jednotlivých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vybraných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa tento zákon vykonáva,

b) dopravných značiek a dopravných zariadení vrátane svetelných signálov a pokynov na riadenie premávky,

c) riešenia dopravných situácií, uplatňovania pravidiel prednosti v jazde,

d) príčin a rozboru dopravných nehôd, tematiky ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,

e) jednotlivých skupín vodičského oprávnenia a povinností držiteľa vodičského preukazu,

f) podmienok technickej spôsobilosti a nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách,

g) občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti vodiča, rozsahu a podmienok povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

2. Výučba konštrukcie a údržby je zameraná na výklad

a) všeobecného opisu konštrukcie tej kategórie vozidla, na ktorú sa výcvik alebo doškoľovací kurz na získanie vodičského oprávnenia príslušnej skupiny vykonáva,

b) základného opisu konštrukcie vozidiel, ich činnosti a základov praktickej údržby,

c) zásad údržby a jej významu pre bezpečnosť a hospodárnosť prevádzky vozidla.

3. Výučba teórie vedenia vozidla je zameraná na výklad

a) všeobecného opisu funkcií jednotlivých ovládacích mechanizmov vozidiel, oznamovačov a ukazovateľov,

b) základných postupov pri vedení vozidla (napr. rozbiehanie, radenie prevodových stupňov, brzdenie, zastavovanie, ovládanie volantu, cúvanie),

c) jazdy s vozidlom v rôznych situáciách (napr. jazda v meste, mimo mesta, dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, brzdné vzdialenosti; suchá, vlhká, mokrá vozovka a pod.) a za rôznych poveternostných podmienok (napr. za dažďa, sneženia, hmly, slnečného počasia a pod.),

d) jazdy s prípojným vozidlom a vlečenia vozidiel,

e) techniky jazdy v rôznych podmienkach,

f) všeobecných zásad ochrany životného prostredia súvisiacich s prevádzkou vozidla.

4. Výučba zásad bezpečnej jazdy je zameraná na výklad

a) základných fyzikálnych zákonitostí jazdy s vozidlom príslušnej kategórie,

b) vplyvu ľudského činiteľa, technického stavu vozidla a prostredia na bezpečnosť jazdy,

c) zásad predvídavosti, rozpoznávania a riešenia kritických dopravných situácií,

d) problematiky vzájomných vzťahov jednotlivých účastníkov premávky na pozemných komunikáciách,

e) podmienok prepravy osôb a nákladov,

f) špecifickosti prepravy nebezpečných nákladov a vecí.

5. Výučba teórie zdravotníckej prípravy je zameraná na výklad

a) všeobecných zásad poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách,

b) stavov bezprostredne ohrozujúcich život pri dopravných nehodách,

c) zásad poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach účastníkov dopravnej nehody,

d) použitia jednotlivých zdravotníckych pomôcok, ktoré obsahuje lekárnička.

Praktický výcvik

1. Praktický výcvik vo vedení motorového vozidla sa vykonáva v jednotlivých etapách a je zameraný na

a) I. etapa – nácvik a zvládnutie základných zručností vodiča potrebných na ovládanie vozidla príslušnej kategórie mimo premávky na pozemných komunikáciách,

b) II. etapa – precvičovanie základných zručností vodiča s dôrazom na dodržiavanie jednotlivých ustanovení zákona o premávke na pozemných komunikáciách, všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa tento zákon vykonáva, a zásad bezpečnej jazdy,

c) III. etapa – nácvik jednotlivých zručností vodiča zameraných na riešenie zložitých dopravných situácií v premávke na pozemných komunikáciách s využitím maximálnej rýchlosti 80 km. h-1 pri jazde mimo obce.

2. Praktická údržba je zameraná na

a) oboznámenie sa s vozidlom formou praktickej ukážky, ktorá sa vykonáva pred začatím praktického výcviku s vozidlom príslušnej kategórie podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorú sa výcvik vykonáva,

b) nácvik základov praktickej údržby a ošetrovania vozidla.

3. Zdravotnícka praktická príprava je zameraná na

a) nácvik a zvládnutie uvoľnenia zraneného z vozidla, jeho odsun na bezpečné miesto a zabezpečenie miesta dopravnej nehody,

b) nácvik poskytovania prvej pomoci pri rôznych stavoch a poraneniach.

Najmenšie požiadavky na výučbu a výcvik

V učebnej osnove sú stanovené najmenšie požiadavky na teoretické vedomosti vodičov, ktoré musia preukázať v závere výcviku.

Teoretické vedomosti, zručnosti a spôsob správania v premávke na pozemných komunikáciách vyžadované pre vedenie príslušných kategórií motorových vozidiel sú zamerané na

a) všeobecné predpisy a ustanovené podmienky pre vedenie motorových vozidiel, predpisy o premávke na pozemných komunikáciách a dopravné značenie,

b) správanie vodiča v premávke na pozemných komunikáciách, význam pozornosti a spôsobu správania voči ostatným účastníkom premávky na pozemných komunikáciách, vnímanie, úsudok a rozhodovaciu schopnosť (napr. doba reakcie, ako aj zmeny vo vodičovom správaní v dôsledku vplyvu alkoholu, drog a liekov, duševného stavu a únavy),

c) najdôležitejšie princípy týkajúce sa dodržiavania bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, brzdné vzdialenosti a ovládanie vozidla v rôznych poveternostných podmienkach a rôznych podmienkach na ceste, rizikové faktory týkajúce sa rôznych podmienok na ceste (napr. v súvislosti so zmenami počasia, jazda vo dne alebo v noci, charakteristiky rôznych typov ciest a príslušné právne predpisy),

d) špecifické rizikové faktory týkajúce sa rôznej úrovne vedomostí, zručností a skúseností ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách a najzraniteľnejších kategórií užívateľov, ako sú deti, chodci, cyklisti a občania so zníženou pohybovou schopnosťou alebo orientačnou schopnosťou,

e) riziká spojené s pohybom a jazdou rôznych typov vozidiel a s rôznym výhľadom ich vodičov,

f) všeobecné predpisy špecifikujúce spôsob správania vodiča v prípade nehody (postavenie výstražného trojuholníka a zapnutie výstražného zariadenia) a podľa potreby opatrenia, ktoré sa môžu realizovať pri pomoci obetiam cestných nehôd,

g) bezpečnostné faktory týkajúce vozidla, nákladu a prepravovaných osôb, opatrnosť pri opúšťaní vozidla,

h) technické aspekty v súvislosti s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách; žiadatelia musia byť schopní rozpoznať najčastejšie chyby v riadení, podvozkovej časti, brzdnom systéme, pneumatikách, vo svetlách a v ukazovateľoch smeru, reflektoroch, spätných zrkadlách, ostrekovačoch a stieračoch, vo výfukovom systéme, v bezpečnostných pásoch a vo zvukových výstražných zariadeniach,

i) bezpečnostné zariadenia vozidla a používanie bezpečnostných pásov, hlavových opierok a bezpečnostných zariadení pre deti, primerané používanie zvukových výstražných zariadení,

j) predpisy týkajúce sa používania vozidla vo vzťahu k životnému prostrediu, obmedzenie emisií škodlivín, primeranú spotrebu paliva atď.),

k) povinnú výbavu vozidiel.

Špecifické ustanovenia týkajúce sa skupín AM, A a podskupiny A1 zamerané na

a) všeobecné predpisy a ustanovené podmienky pre vedenie motorových vozidiel, povinnosť používať ochranné okuliare alebo ochranný štít a ochrannú prilbu,

b) viditeľnosť vodiča motocykla pre ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách,

c) rizikové faktory týkajúce sa rôznych podmienok premávky na pozemných komunikáciách s osobitnou pozornosťou zameranou na šmykľavé časti cesty, ako sú kryty odpadových kanálov, značenie na cestách (čiary, šípky), koľajnice električiek,

d) technické aspekty súvisiace s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách stanovené vyššie s osobitnou pozornosťou zameranou na núdzové spínače, hladinu oleja a reťaz.

Špecifické ustanovenia týkajúce sa skupín C, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E a podskupín C1, D1 zamerané na

a) všeobecné predpisy a ustanovené podmienky pre vedenie motorových vozidiel, predpisy o dobe jazdy a odpočinku definované v nariadení Rady (EHS) č. 3820/85;1) používanie záznamového zariadenia definovaného v nariadení Rady (EHS) č. 3821/85,1)

b) predpisy týkajúce sa typu dopravy: nákladná alebo osobná; dokumentov o vozidle a prepravných dokumentov vyžadovaných pre vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú a osobnú dopravu; správanie v prípade nehody; vedomosti o opatreniach vykonávaných po nehode vrátane núdzovej akcie, ako je evakuácia cestujúcich a základné vedomosti o prvej pomoci,

c) technické aspekty súvisiace s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách stanovené vyššie a opatrenia vykonané počas výmeny kolies,

d) predpisy o hmotnostiach a rozmeroch vozidiel; predpisy o obmedzovačoch rýchlosti,

e) prekážky vo výhľade spôsobené charakteristikami vozidiel,

f) čítanie v cestnej mape, v pláne trasy vrátane používania elektronických navigačných systémov (nepovinné); bezpečnostné faktory týkajúce sa nákladu vozidla; kontrolu nákladu (usporiadanie a upevnenie), ťažkosti s rôznymi druhmi nákladu (napr. kvapaliny, prečnievajúci tovar), nakládku a vykládku tovaru a používanie nakladacieho zariadenia (len skupiny C, C+E, C1+E a podskupina C1);

g) zodpovednosť vodiča z hľadiska prepravy cestujúcich; pohodlie a bezpečnosť cestujúcich; prepravu detí; nevyhnutné kontroly pred jazdou; (autobusy a autokary verejnej dopravy, autobusy špeciálnych rozmerov) (len skupiny D, D+E, D1+E a podskupina D1),

h) zásady konštrukcie a fungovania: spaľovacích motorov, kvapalín (napr. motorový olej, chladiace médium, kvapalina ostrekovača), palivového systému, elektrického systému, zapaľovacieho systému, prevodového systému (spojka, prevodová skriňa atď.),

i) mazanie a ochranu proti mrazu,

j) zásady konštrukcie, montáže, správneho používania pneumatík,

k) princípy rôznych druhov brzdových zariadení, regulátorov rýchlosti a spôsob ich činnosti, ich hlavné časti, pripojenie, obsluhu a dennú údržbu a používanie antiblokovacieho zariadenia; (len skupiny C, C+E, D a D+E),

l) princípy rôznych druhov spojovacích systémov, spôsob ich činnosti, ich hlavné časti, pripojenie, obsluhu a dennú údržbu (len skupiny C+E, D+E),

m) metódy zisťovania poruchy na vozidle a preventívnu údržbu vozidla a nevyhnutné opravy,

n) zodpovednosť vodiča z hľadiska prevzatia, prepravy a doručenia tovaru v súlade s dohodnutými podmienkami (len skupiny C, C+E),

o) manipuláciu so záznamovým zariadením (tachografy), dodržiavanie bezpečnostných prestávok a plnenie ostatných povinností na úseku doby odpočinku v doprave.

Najmenšie požiadavky na vodičov, ktorí musia v závere výcviku preukázať praktické zručnosti a schopnosti vyža dované pre vedenie príslušných kategórií motorových vozidiel zamerané na

a) kategórie motorových vozidiel skupín AM, A a podskupiny A1 vodičského oprávnenia

– kontrolu technického stavu vozidla (kontrola pred jazdou), kontrolu stavu pneumatík, riadenia, bŕzd, reťazí, kvapalín (napr. motorového oleja, chladiacej kvapaliny), ustanoveného osvetlenia, ukazovateľov smeru a zvukových výstražných zariadení s prihliadnutím na bezpečnú jazdu a bezpečnosť cestnej premávky,

– použitie ochranných okuliarov, ochrannej prilby a obuvi, odevu,

– parkovanie motocykla na stojane, postaviť motocykel na stojan a zo stojana a pohybovať ním bez pomoci motora chôdzou popri vozidle,

– manévre pri nízkej rýchlosti vrátane slalomu; toto by malo umožniť posúdiť schopnosť pri zaobchádzaní so spojkou v spojení s brzdami, udržiavanie rovnováhy, smer pohľadu, polohu sedenia na motocykli, pričom by nohy mali ostať na stúpačkách motocykla,

– manévre pri vyššej rýchlosti, pri druhom alebo treťom prevodovom stupni s rýchlosťou aspoň 30 km/h a s cieľom vyhnúť sa prekážke s rýchlosťou aspoň 50 km.h-1 (pri skupine AM s rýchlosťou aspoň 40 km.h-1); (správna poloha sedenia na motocykli, pričom by nohy mali ostať na stúpačkách motocykla, udržiavanie rovnováhy, technika riadenia a technika radenia prevodových stupňov),

– brzdenie presne až do zastavenia vozidla a brzdenie s presnosťou zastavenia na vopred určenom mieste; brzdenie pri najmenšej rýchlosti 50 km.h-1 (pri skupine AM s rýchlosťou aspoň 40 km.h-1); (správne ovládanie z prednej a zadnej brzdy, poloha sedenia na motocykli); použitie najvyššej možnej brzdnej sily je však nepovinné,

– výjazd po parkovaní, zastavení v premávke; výjazd na diaľnici,

– jazdu na rovnej ceste; jazdu popri prechádzajúcich vozidlách vrátane takejto jazdy v obmedzenom priestore,

– jazdu v zákrutách,

– riešenie dopravných situácií na križovatkách, príchod ku križovatkám a k vyústeniam a ich prejazd,

– zmeny smeru: odbočenie vpravo a vľavo, zmena jazdných pruhov,

– vjazd/výjazd z diaľnice alebo podobnej cesty (pokiaľ je to možné); výjazd z rýchlostných jazdných pruhov, vjazd na pomalé jazdné pruhy,

– predchádzanie vozidiel (ak je to možné); obchádzanie prekážok (napr. zaparkované vozidlá); predchádzanie inými vozidlami (ak je to možné),

– priechody pre chodcov; prejazd kruhovým objazdom; železničným úrovňovým priecestím; jazdu popri električkovej/autobusovej zastávke; jazdu do svahu a zo svahu na dlhých úsekoch,

– vykonanie nevyhnutných opatrení pri zostupovaní z motocykla,

b) kategórie motorových vozidiel skupín B, B+E, T a podskupiny B1 vodičského oprávnenia

– kontrolu technického stavu vozidla (kontrola pred jazdou), kontrolu stavu pneumatík, riadenia, bŕzd, kvapalín (napr. motorového oleja, chladiacej kvapaliny, vody ostrekovača), predného okna, okien, stieračov, ustanoveného osvetlenia, kontrolu prístrojového panelu, ukazovateľov smeru a zvukových výstražných zariadení s prihliadnutím na bezpečnú jazdu a bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách,

– kontrolu bezpečnostných faktorov vzťahujúcich sa na naloženie vozidla: karoséria vozidla, spôsob naloženia, zabezpečenie nákladu (len skupina B+E),

– kontrolu spojovacieho zariadenia a brzdového a elektrického spojenia (len skupina B+E),

– nastavenie sedadla tak, aby bola dosiahnutá správna poloha sedenia,

– nastavenie spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a opierok hláv (ak sú k dispozícii), kontrolu zavretých dverí,

– cúvanie v priamom smere alebo cúvanie s odbočením vpravo alebo vľavo okolo nárožia, pričom sa udržiava správny jazdný pruh,

– otočenie vozidla do protismeru pri jazde vpred alebo pri cúvaní,

– parkovanie vozidla a výjazd z miesta parkovania (rovnobežne, priečne alebo v pravom uhle, dopredu alebo dozadu, na rovnom mieste, v stúpaní alebo v klesaní),

– brzdenie presne až do zastavenia vozidla a brzdenie s presnosťou zastavenia na vopred určenom mieste; brzdenie pri najmenšej rýchlosti 50 km.h-1 (pri skupine T s rýchlosťou aspoň 30 km.h-1); použitie najvyššej možnej brzdnej sily je však nepovinné,

– pripojenie a rozpojenie alebo rozpojenie a opätovné pripojenie prípojného vozidla k motorovému vozidlu; pri manévri musí ťažné vozidlo parkovať pozdĺž prípojného vozidla, t. j. nie je s ním v jednej priamke (len skupiny B a E),

– cúvanie do zákruty,

– bezpečné parkovanie pre nakladanie/vykladanie,

– výjazd po parkovaní, po zastavení v premávke; pri výjazde z diaľnice,

– jazdu na rovnej ceste; jazda popri prechádzajúcich vozidlách vrátane jazdy v obmedzenom priestore,

– jazdu v zákrutách,

– križovatky: príchod ku križovatkám a k vyústeniam a ich prejazd,

– zmeny smeru: odbočenie vpravo a vľavo, zmena smeru jazdy v jazdných pruhoch,

– vjazd/výjazd z diaľnice, cesty pre motorové vozidlá (ak je to možné),

– predchádzanie/obchádzanie: predchádzanie iných vozidiel (ak je to možné); jazdu popri prekážkach (napr. zaparkované automobily); predchádzanie inými vozidlami (ak je to možné),

– priechody pre chodcov; prejazd kruhovým objazdom, železničným úrovňovým priecestím, jazdu popri električkovej/autobusovej zastávke; jazdu do svahu a zo svahu na dlhých úsekoch,

– vykonanie nevyhnutných opatrení pri vystupovaní z vozidla;

c) kategórie motorových vozidiel skupín C, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E a podskupín C1, D1 vodičského oprávnenia

– kontrolu technického stavu vozidla (kontrola pred jazdou), kontrolu stavu pneumatík a kolies a matíc kolies, blatníkov, riadenia a bŕzd (systémov posilňovania riadenia a brzdenia), kvapalín (napr. motorového oleja, chladiacej kvapaliny, vody ostrekovača), predného okna, okien, stieračov, ustanoveného osvetlenia, ukazovateľov smeru a zvukových výstražných zariadení; s prihliadnutím na bezpečnú jazdu a bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách na kontrolu prístrojového panelu vrátane záznamového zariadenia definovaného v nariadení (EHS) č. 3821/85,

– nastavenie sedadla tak, aby sa dosiahla správna poloha sedenia,

– nastavenie spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a opierok hláv (ak sú k dispozícii),

– kontrolu tlakomeru, zásobníkov vzduchu a zavesenia náprav,

– kontrolu bezpečnostných faktorov vzťahujúcich sa na naloženie vozidla: karosérie vozidla, nakladacieho mechanizmu (ak je k dispozícii), uzamknutie kabíny (ak je to možné), spôsob naloženia, zabezpečenie nákladu (len skupiny C, C+E, C1+E a podskupina C1),

– kontrolu spojovacieho mechanizmu a brzdového a elektrického spojenia (len skupiny C+E, C1+E, D+E, D1+E),

– vykonanie špeciálnych bezpečnostných opatrení: kontrola karosérie, dverí pre cestujúcich, núdzových východov, vybavenia prvej pomoci, hasiacich prístrojov a iného bezpečnostného vybavenia (len skupiny D, D+E, D1+E a podskupina D1),

– čítanie v cestnej mape, v pláne trasy vrátane používania elektronických navigačných systémov (nepovinné),

– pripojenie a rozpojenie alebo rozpojenie a opätovné pripojenie prípojného vozidla k motorovému vozidlu; pri manévri musí ťažné vozidlo parkovať pozdĺž prípojného vozidla (t. j. nie je s ním v jednej priamke) (len skupiny C+E, C1+E, D+E, D1+E),

– cúvanie do zákruty,

– parkovanie pre nakladanie/vykladanie pri nakladacej rampe/plošine alebo podobnom zariadení (len skupiny C, C+E, C1+E a podskupina C1),

– parkovanie potrebné na bezpečné nastúpenie alebo vystúpenie cestujúcich (len skupiny D, D+E, D1+E a podskupina D1),

– výjazd po parkovaní, po zastavení v premávke, pri výjazde z diaľnice,

– jazdu na rovnej ceste, jazdu popri prechádzajúcich vozidlách vrátane jazdy v obmedzenom priestore,

– jazdu v zákrutách,

– križovatky: príchod ku križovatkám a k vyústeniam a ich prejazd,

– zmeny smeru: odbočenie vpravo a vľavo, zmena smeru jazdy v jazdných pruhoch,

– vjazd/výjazd z diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá (ak je to možné): výjazd z rýchlostných jazdných pruhov, vjazd na pomalé jazdné pruhy,

– predchádzanie/obchádzanie: predchádzanie iných cestných vozidiel (ak je to možné), jazdu popri prekážkach (napr. zaparkované automobily); predchádzanie inými vozidlami (ak je to možné),

– priechody pre chodcov; prejazd kruhovým objazdom, železničným úrovňovým priecestím, jazdu popri električkovej/autobusovej zastávke; jazdu do svahu a zo svahu na dlhých úsekoch,

– vykonanie nevyhnutných opatrení pri vystupovaní z vozidla.

Žiadateľ bude pripravený na skúšku z odbornej spôsobilosti, ak

– v každej z uvedených dopravných situácií pohotovo ovláda ovládacie prvky vozidla a preukáže schopnosť viesť bezpečne vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách,

– nedopustí sa chýb pri jazde, v dôsledku ktorých by sa jazda stala nebezpečnou a bezprostredne ohrozovala bezpečnosť cvičného vozidla, jeho osádky alebo iných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách s následným zásahom inštruktora,

– jazdí opatrne, ohľaduplne a predvídavo v súlade s podmienkami cestnej premávky, poveternostnými podmienkami a so záujmami ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách (hlavne najzraniteľnejších – chodcov a cyklistov), čo sa musí odrážať v celkovom štýle jeho jazdy,

– ak včas rozpozná nebezpečenstvo v premávke na pozemných komunikáciách a posúdi jeho vážnosť alebo nevytvára nebezpečné situácie a primerane reaguje, ak by také situácie nastali,

– dodržiava predpisy o premávke na pozemných komunikáciách,

– zistí každú väčšiu technickú poruchu na vozidle (napr. takú, ktorá predstavuje bezpečnostné riziko a je schopný ju vhodným spôsobom opraviť),

– prispeje k bezpečnosti všetkých užívateľov cesty, a to hlavne zraniteľnejších užívateľov tým, že sa voči iným správa ohľaduplne,

– kontroluje vozidlo: berúc do úvahy správne používanie bezpečnostných pásov, spätné zrkadlá, hlavové opierky, sedadlá, správne používanie svetiel a ostatného vybavenia, správne používanie spojky, prevodovky, akcelerátora, brzdových systémov (vrátane tretieho brzdového systému, ak je k dispozícii); riadenie; kontrolu vozidla za rôznych okolností a pri rôznych rýchlostiach; rovnomernosť jazdy; hmotnosť, rozmery a charakteristiky vozidla; hmotnosť a druh nákladu (len skupiny B+E, C, C+E, C1+E, D+E, D1+E a podskupina C1); pohodlie cestujúcich (len skupiny D, D+E, D1+E a podskupina D1) (pomalé zrýchľovanie, hladká jazda a rovnomerné brzdenie),

– jazdí hospodárne, berúc do úvahy otáčky motora, zmeny prevodových stupňov, brzdenie a zrýchľovanie (len skupiny B+E, C, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E a podskupiny C1, D1),

– správne využíva spätné zrkadlá, výhľad do diaľky, na strednú vzdialenosť a do blízka,

– má správnu polohu v jazdnom pruhu, na kruhových objazdoch, zákrutách primeranú pre typ a charakteristiky vozidla,

– udržiava primeranú vzdialenosť spredu a zo strán od ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách,

– správne reaguje na svetelné signály, rešpektuje pokyny kontrolných orgánov; správne reaguje na dopravné značky (zákazy alebo príkazy); rešpektuje označenia na ceste,

– dáva podľa potreby správne a časovo primerané signály na zmenu smeru jazdy, správne reaguje na všetky signály ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách,

– včas spomaľuje, brzdí alebo zastavuje podľa okolností, predvída, používa rôzne brzdové systémy (len skupiny C, C+E, D, D+E), používa systémy na zníženie rýchlosti aj iné, než sú brzdy (len skupiny C, C+E, D, D+E).

II. ČASŤ

DRUHY VÝCVIKU

1. Základný výcvik

Základným výcvikom sa rozumie výcvik v počte hodín výučby teórie a praktického výcviku uvedených v tabuľkách č. 1, 2 a 3.

2. Rozširujúci výcvik

Rozširujúcim výcvikom sa rozumie výcvik v počte hodín výučby teórie a praktického výcviku uvedených v tabuľkách č. 4, 5, 6 a 7.

3. Výcvik podľa individuálnej učebnej osnovy

Výcvikom podľa individuálnej učebnej osnovy sa rozumie výcvik držiteľov preukazu ZP a ZP-S v počte hodín výučby teórie a praktického výcviku uvedených v tabuľkách č. 8 a 9 a pri rozširujúcom výcviku v tabuľke č. 5 v rozsahu skupín AM, A, B a podskupín A1, B1.

4. Rozsah pracovného času inštruktora

Rozsah pracovného času inštruktora v jednotlivých dňoch nemôže presiahnuť 12 vyučovacích hodín. Výučba teórie sa môže vykonávať najviac v troch hodinových celkoch (pojmom hodinový celok sa rozumie vyučovacia hodina v trvaní 45 minút).

Rozsah pracovného času inštruktora vo výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie nesmie presiahnuť denne:

– 12 vyučovacích hodín v predmete výcvik vo vedení vozidla v premávke na pozemných komunikáciách,

– 12 vyučovacích hodín v predmete praktická údržba,

– 8 vyučovacích hodín v predmete výcvik vo vedení vozidla na trenažéri,

– 8 vyučovacích hodín v predmete výcvik vo vedení vozidla na autocvičisku,

– 8 vyučovacích hodín v predmete zdravotnícka praktická príprava,

– 6 vyučovacích hodín v odborných predmetoch výučby teórie.

Vysvetlivky k tabuľkám č. 1 až 9:

SKUPINA/PODSKUPINA VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA: OSTATNÉ:
A, A1, AM - motocykel AC - autocvičisko
B1 - troj- alebo štvorkolka AT - autotrenažér
B - osobné vozidlo - konštrukcia a údržba vozidla
C, C1 - nákladné vozidlo MP - najmenšia intenzita premávky
D, D1 - autobus OP - opakovanie
T - traktor OV - oboznámenie s vozidlom
B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E - príslušné vozidlo
s prípojným vozidlom
- praktická údržba
TW - teória vedenia vozidla
ZBJ - zásady bezpečnej jazdy
ZK - zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov
ZP - zdravotnícka príprava
ZPP - zdravotnícka praktická príprava

ZÁKLADNÝ VÝCVIK

POČET HODÍN VÝUČBY TEÓRIE Tabuľka č. 1

SKUPINA/PODSKUPINA
VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
ZK TVV ZBJ ZP OP SPOLU
AM 20 2 2 4 3 3 34
A, A1 20 5 2 4 3 3 37
B, B1 20 7 3 6 3 3 42
T 20 22 4 6 3 3 58

POČET HODÍN VÝUČBY TEÓRIE Tabuľka č. 2

SKUPINA/PODSKUPINA
VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
ZK TVV ZBJ ZP OP SPOLU
AM+B, AM+B1
A+B, A+B1, A1+B1
20 9 5 8 3 3 48
AM+T
A+T, A1+T
20 26 5 8 3 3 65
B+T
B1+T
20 26 6 8 3 6 69
AM+B+T, A+B+T
AM+B1+T
A1+B+T
A1+B1+T
20 28 6 8 3 6 71

ZÁKLADNÝ VÝCVIK

POČET HODÍN PRAKTICKÉHO VÝCVIKU Tabuľka č. 3

SKUPINA/
PODSKUPINA
VODIČSKÉHO
OPRÁVNENIA
VÝCVIK VO VEDENÍ VOZIDLA
I. ETAPA II. ETAPA III. ETAPA
OV AT AC MP ZIP ZIPZPPSPOLU
AM 1 - 2 5 - - 1 4 13
A, A1 1 - 2 2 4 8 3 4 24
B, B1 1 4 3 2 10 18 5 4 47
T 1 2 2 3 6 8 10 4 36
AM+B AM 1 - 2 5 - - 1 4 56
AM+B1 B, B1 1 4 3 2 10 18 5
A+B
A1+B1
A, A1 1 2 2 4 8 3 4 67
A1+B
A+B1
B, B1 1 4 3 2 10 18 5
AM 1 - 2 5 - - 1 4 86
AM+B+T B 1 2 3 2 10 18 5
T 1 2 2 3 6 8 10
AM+B1+T AM 1 - 2 5 - - 1 4 86
B1, B 1 2 3 2 10 18 5
AM+B+T T 1 2 2 3 6 8 10
A+B1+T
Al+B+T
A, A1 1 2 2 4 8 3 4 97
Al+B1+T B, B1 1 2 3 2 10 18 5
T 1 2 2 3 6 8 10
B+T B, B1 1 2 3 2 10 18 5
B1+T T 1 2 2 3 6 8 10 4 77
AM+T AM 1 - 2 5 - - 1
T 1 2 2 3 6 8 10 4 45
A+T A, A1 1 - 2 2 4 8 3 4 56
A1+T T 1 2 2 3 6 8 10

ROZŠIRUJÚCI VÝCVIK

POČET HODÍN VÝUČBY TEÓRIE Tabuľka č. 4

SKUPINA/PODSKUPINA
VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
ZK TVV ZBJ ZP OP SPOLU
RB, B1-AM, A, A1
RC, C1-AM, A, A1
RT-AM, A, A1
RD, D1-AM, A, A1
6 2 2 3 2 3 18
RT-AM+B, B1
RT-A, A1+B, B1
RT-B, B1
12 5 3 5 2 3 30
RB, B1-AM+C, C1
RB, B1-A1, A+C, C1
RB, B1-C, C1
12 25 5 6 2 3 53
RB, B1-AM+T
RB, B1-A, A1+T
RB, B1-T
8 17 4 4 2 3 38
RC, C1-D, D1 8 10 3 6 2 3 32
RB, B1-E 6 2 2 3 2 3 18
RC, C1-E 6 2 2 3 2 3 18
RD, D1-E 6 2 2 3 2 3 18

ROZŠIRUJÚCI VÝCVIK

POČET HODÍN PRAKTICKÉHO VÝCVIKU Tabuľka č. 5

SKUPINA/
PODSKUPINA
VODIČSKÉHO
OPRÁVNENIA
OVVÝCVIK VO VEDENÍ
MOTOROVÉHO VOZIDLA
I. ETAPA II. ETAPA III. ETAPAZPPSPOLU
AT AC MP ZIP ZIP
RAM-A, A1
RAM, B, B1-A, A1
RAM, T-A, A1
RAM, C, C1-A, A1
RAM, D, D1-A, A1
RAM, B, B1, T-A, A1
A, A1 1 - 2 2 4 8 3 4 24
RB, B1-A, A1
RT-A, A1
RC, C1-A, A1RD, D1-A, A1
RB, B1, T-A, A1
A, A1 1 - 2 2 4 8 3 4 24
RAM-B, B1
RAM, T-B, B1
RT-B, B1
RA, A1-B, B1
RA, A1,T-B, B1
B, B1 1 2 3 2 10 18 5 4 45
RAM-B+T B, B1 1 2 3 2 10 18 5 4 77
RAM-B1+T T 1 2 2 3 6 8 10
RAM-A+B+TRAM-A+B1+T
RAM-A1+B1+T
A, A1 1 2 2 4 8 3
4 97
B, B1 1 2 3 2 10 18 5
T 1 2 2 3 6 8 10
RB, B1-A, A1
RC, C1-A, A1
RT-A, A1
RD, D1-A, A1
RB, B1, T-A, A1
A, A1 1 - 2 2 4 8 3 4 24

ROZŠIRUJÚCI VÝCVIK

POČET HODÍN PRAKTICKÉHO VÝCVIKU Tabuľka č. 6

SKUPINA/
PODSKUPINA
VODIČSKÉHO
OPRÁVNENIA
OV VÝCVIK VO VEDENÍ
MOTOROVÉHO VOZIDLA
I. ETAPA II.
ETAPA
III.
ETAPA
ZPPSPOLU
AT AC MP ZIP ZIP
RT-A, A1+B, B1 A 1 - 2 2 4 8 3 4 65
RAM, T-A, A1+B
RT-A, A1+B1
B 1 2 3 2 10 18 5
RT-AM+B, B1 AM 1 - 2 5 - - 1 4 53
B, B1 1 2 3 2 10 17 5
RAM, B1,T-A+C
RAM, B1,T-A1+C
RAM, B1,T-A1+C1 A
RAM, B, T-A+C
RAM, B, T-A1+C
RAM, B, T-A1+C1
A1
RB1, T-A+C
RB1,T-A1+C
RB1,T-A1+C1 1 - 2 2 4 8 3
RB, T-A+C
RB, T-A1+C
RB, T-A1+C1
C 4 75
1 2 2 4 16 14 12
C1
RB-AM+T AM 1 - 2 5 - - 1 4 45
RB1-AM+T T 1 2 2 3 6 8 10
RB-T
RB1-T
T 1 2 2 3 6 8 10 4 36
RAM, B1-C1, C C
RA1, B-C1, C 1 2 2 4 16 14 12
RA1, B1-C, C1 C1 4 71
RA, B-C
RB1, B-C, C1
T 1 - 2 3 4 2 4
RAM, B1, B, T-C1
RAM, B1, B, T-C
RA1, B1, T-C1, C
RA1, B, T-C1, C
RA, B1, T-C1, C
C, C1 1 2 2 4 16 14 12 4 55
RA, B, T-C
RB, B1, T-C, C1
RB, B1-A+C
A, A1 1 - 2 2 4 8 3
RB, B1-A1+C1
RB, B1-A1+C
RB, B1-A+C1
RAM, B, B1-A+C
RAM, B, B1-A1+C
RAM, B, B1-A+C1
C, C1 1 2 2 4 16 14 12 4 91
RAM, B, B1-A1+C1
T 1 - 2 3 4 2 4

ROZŠIRUJÚCI VÝCVIK

POČET HODÍN PRAKTICKÉHO VÝCVIKU Tabuľka č. 7

SKUPINA/
PODSKUPINA
VODIČSKÉHO
OPRÁVNENIA
OV VÝCVIK VO VEDENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA
I. ETAPA II. ETAPA III. ETAPAZPPSPOLU
AT AC MP ZIP ZIP
RB, B1-AM+C AM 1 - 2 5 - - 1 4 80
RB, B1-AM+C1 C, C1 1 2 2 4 16 14 12
T 1 - 2 3 4 2 4
RAM, C, C1-D
RA, A1, C, C1-D
RC, C1-D
D 1 - - 2 5 7 5 4 24
RC, C1-AM+D AM 1 - 2 5 - - 1 4 33
D 1 - - 2 5 7 5
RC, C1-A, A1+D A, A1 1 - 2 2 4 8 3 4 44
D 1 - - 2 5 7 5
RB, T-AM+C, C1 AM 1 - 2 5 - - 1 4 64
C, C1 1 2 2 4 16 14 12
RB, B1-E E - - 2 - 2 2 - - 6
RC, C1-E E 1 - 2 - 2 4 4 4 17
RCC1-AM+E AM 1 - 2 5 - - 1 4 26
E 1 - 2 - 2 4 4
RC-A, A1+E A, A1 1 - 2 2 4 8 3 4 37
E 1 - 2 - 2 4 4

VÝCVIK PODĽA INDIVIDUÁLNEJ UČEBNEJ OSNOVY

POČET HODÍN VÝUČBY TEÓRIE Tabuľka č. 8

SKUPINA/
PODSKUPINA
VODIČSKÉHO
OPRÁVNENIA
ZK TVV ZBJ ZP OP SPOLU
A, A1, B, B1AM 15 2 2 3 2 1 25

POČET HODÍN PRAKTICKÉHO VÝCVIKU Tabuľka č. 9

SKUPINA/
PODSKUPINA
VODIČSKÉHO
OPRÁVNENIA
OV VÝCVIK VO VEDENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA
I. ETAPA II. ETAPA III. ETAPAZPPSPOLU
AT AC MP ZIP ZIP
B, B1 1 4 3 2 10 18 5 4 47
M 1 - 2 5 - - 1 4 13
A, A1 1 - 2 2 4 8 3 4 24

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. júna 2004.


Pavol Prokopovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 370, 31. 12. 1985.