Zákon č. 350/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 563/2009 Z. z.(nepriamo), 392/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 147/2004
Platnosť od 16.06.2004
Účinnosť od 01.01.2012