Zákon č. 347/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 146/2004
Platnosť od 15.06.2004
Účinnosť od 01.07.2004