Zákon č. 346/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 74/1958 Zb. o trvalom usídlení kočujúcich osôb v znení zákona č. 175/1990 Zb.

Čiastka 145/2004
Platnosť od 12.06.2004
Účinnosť od 12.06.2004

OBSAH

346

ZÁKON

z 27. mája 2004,

ktorým sa zrušuje zákon č. 74/1958 Zb. o trvalom usídlení kočujúcich osôb v znení zákona č. 175/1990 Zb.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zákon č. 74/1958 Zb. o trvalom usídlení kočujúcich osôb v znení zákona č. 175/1990 Zb. sa zrušuje.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.