Zákon č. 344/2004 Z. z.Zákon o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z.

Čiastka 145/2004
Platnosť od 12.06.2004
Účinnosť od 01.01.2019

OBSAH

Čl. I (§ 1 - § 65)
Čl. II (§ 49sadopĺňa)