Nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

Čiastka 142/2004
Platnosť od 01.06.2004
Účinnosť od 01.09.2019