Oznámenie č. 34/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk

Čiastka 16/2004
Platnosť od 24.01.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2004.

34

Oznámenie

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 31 ods. 9, § 32 ods. 5, § 42 ods. 2 a § 47 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 603/2003 Z. z.

opatrenie zo 16. januára 2004 č. 2/2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk (oznámenie č. 697/2002 Z. z.).

Týmto opatrením sa upravuje regulácia majetkovej angažovanosti bánk tak, aby daná problematika bola upravená jedným opatrením vrátane systému hlásení.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2002 č. 3/2002 o pravidlách obozretného podnikania bánk a s tým súvisiacich hláseniach (oznámenie č. 476/2002 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 28. februára 2003 č. 1/2003 (oznámenie č. 79/2003 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2004.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 2/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.