Vyhláška č. 334/2004 Z. z.Vyhláška Úradu pre štátnu službu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 93/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta

Čiastka 139/2004
Platnosť od 29.05.2004 do31.05.2006
Účinnosť od 01.06.2004 do31.05.2006
Zrušený 312/2001 Z. z.

OBSAH