Oznámenie č. 332/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy

Čiastka 138/2004
Platnosť od 28.05.2004
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 4 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2004.