Opatrenie č. 330/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje prevodový kľúč kódov kombinovanej nomenklatúry na účely spotrebnej dane z minerálneho oleja

Čiastka 137/2004
Platnosť od 26.05.2004
Účinnosť od 01.06.2004

OBSAH

330

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 18. mája 2004,

ktorým sa ustanovuje prevodový kľúč kódov kombinovanej nomenklatúry na účely spotrebnej dane z minerálneho oleja

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 9 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja ustanovuje:


§ 1

Prevodový kľúč medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry pri zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu spotrebnej dane z minerálneho oleja ani na sadzbu tejto dane, sa ustanovuje takto:

a) pôvodný kód 2902 19 90 sa nahradí kódom 2902 19 80,

b) pôvodný kód 2902 20 sa nahradí kódom 2902 20 00,

c) pôvodný kód 2902 30 sa nahradí kódom 2902 30 00,

d) pôvodný kód 3817 sa nahradí kódom 3817 00.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004.


Ivan Mikloš v. r.