Oznámenie č. 293/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Európskym spoločenstvom o účasti Slovenskej republiky na programe Spoločenstva Fiscalis 2003 – 2007

Čiastka 118/2004
Platnosť od 05.05.2004