Vyhláška č. 291/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

Čiastka 118/2004
Platnosť od 05.05.2004
Najbližšie účinné znenie 15.05.2004