Oznámenie č. 29/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom o sociálnom zabezpečení

Čiastka 14/2004
Platnosť od 23.01.2004
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 1. februára 2004.