Nariadenie vlády č. 286/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

(v znení č. 309/2010 Z. z., 105/2015 Z. z.)

Čiastka 116/2004
Platnosť od 01.05.2004
Účinnosť od 01.06.2015