Oznámenie č. 255/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 104/2004
Platnosť od 29.04.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 516/2004 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. októbra 2004.