Oznámenie č. 243/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca arómy

Čiastka 101/2004
Platnosť od 29.04.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, pričom § 5 a príloha č. 1 časti A, B, C a F strácajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.