Oznámenie č. 241/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách

Čiastka 101/2004
Platnosť od 29.04.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, pričom § 3 ods. 2, 3, 5, 8 až 11 a príloha č. 1 strácajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením...