Zákon č. 24/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. r1/c44/2004 Z. z., 582/2004 Z. z.(nepriamo), 656/2004 Z. z.(nepriamo), 119/2010 Z. z.(nepriamo), 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 11/2004
Platnosť od 17.01.2004
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

výnimkou ustanovení čl. I § 8 ods. 3 písm. d), § 40c ods. 4 a § 47 ods. 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005, čl. I § 18 ods. 3 písm. n), ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, čl. I § 18 od...

OBSAH