Oznámenie č. 221/2004 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky

Čiastka 96/2004
Platnosť od 28.04.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 340/2007 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. augusta 2007.