Zákon č. 215/2004 Z. z.Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 93/2004
Platnosť od 27.04.2004
Účinnosť od 01.01.2021