Oznámenie č. 210/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 91/2004
Platnosť od 22.04.2004

210

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. júla 2003 bol v Ľubľane podpísaný Doplnkový protokol č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.

Doplnkový protokol č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode nadobudol platnosť 28. marca 2004 na základe článku 3 ods. 3 a predbežne sa vykonával od 1. novembra 2003 na základe článku 3 ods. 3 (oznámenie č. 342/2003 Z. z.).

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.