Oznámenie č. 210/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 91/2004
Platnosť od 22.04.2004