Vyhláška č. 209/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici

Čiastka 91/2004
Platnosť od 22.04.2004
Účinnosť od 01.08.2012 do30.06.2015
Zrušený 291/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 130/2015 Z. z. vložil do zákona č. 291/2002 Z. z. nový § 24a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 209/2004 Z. z.