Zákon č. 205/2004 Z. z.Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 90/2004
Platnosť od 16.04.2004
Účinnosť od 27.12.2019
Redakčná poznámka

okrem § 4 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006