Zákon č. 203/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

(v znení č. 561/2007 Z. z.(nepriamo), 358/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 90/2004
Platnosť od 16.04.2004
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

203

ZÁKON

z 9. marca 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. a zákona č. 558/2001 Z. z. sa mení takto:

1. V § 32a ods. 11 sa slová „Úradu pre štátnu pomoc16c)“ nahrádzajú slovami „Komisii16c)“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

16c) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.