Oznámenie č. 190/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2004
Platnosť od 15.04.2004 do14.06.2006
Zrušený 380/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 215/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. júna 2005.

190

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 8 ods. 14, § 9 ods. 10 a § 10 ods. 7 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 30. marca 2004 č. 688/2004-KM, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výnosom sa ustanovuje štruktúra a obsah rozpisu jednotlivých výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie s uvedením predpokladaného obdobia realizácie výdavku a jeho predpokladaného objemu, štruktúra a obsah celkového objemu plánovaných úhrad zostavených podľa platnej rozpočtovej klasifikácie s uvedením predpokladaného obdobia realizácie. Súčastne sa ustanovujú lehoty a spôsob zabezpečenia činností pri realizácii rozpočtu v systéme Štátnej pokladnice a ďalšie podrobnosti postupu klienta pri realizácii rozpočtu v systéme Štátnej pokladnice.

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2004.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.