Oznámenie č. 190/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2004
Platnosť od 15.04.2004 do14.06.2006
Zrušený 380/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 215/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. júna 2005.

Pôvodný predpis

15.04.2004