Zákon č. 181/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov

Čiastka 84/2004
Platnosť od 14.04.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2005
Zrušený 473/2005 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 - 31.12.2005