Zákon č. 176/2004 Z. z.Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z.

Čiastka 83/2004
Platnosť od 07.04.2004
Účinnosť od 01.09.2019