Nariadenie vlády č. 165/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu

(v znení č. 436/2005 Z. z.)

Čiastka 77/2004
Platnosť od 31.03.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 01.10.2005 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 2 ods. 2, § 4, § 5 ods. 6, § 8 ods. 4, § 9, § 10 ods. 2, § 10 ods. 7 písm. c) bodu 1, § 11, § 13 ods. 1 písm. a) bodov 1, 2, § 13 ods. 1 písm. b) bodov 1, 3, § 13 ods. 3, 6 a 11, § 14, 15, 17, § 18 ods. 4, § 19 a 20, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia pl...