Nariadenie vlády č. 164/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín

Čiastka 77/2004
Platnosť od 31.03.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 30.04.2006 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 2, § 3 ods. 2, § 4 ods. 2 poslednej vety a ods. 4, § 5 ods. 4 až 6, 13, 22 a 23, § 7 ods. 5, § 8 ods. 4, § 9, § 10 ods. 1, ods. 2 písm. b) a ods. 3, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej ún...