Oznámenie č. 163/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o nedovolenom obchodovaní po mori, ktorou sa vykonáva článok 17 Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami

Čiastka 76/2004
Platnosť od 30.03.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2000 na základe článku 27 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. januára 2003 na základe článku 27 ods. 4.