Vyhláška č. 162/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 75/2004
Platnosť od 30.03.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 01.04.2004 do31.12.2005
Zrušený 747/2004 Z. z.

OBSAH

162

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. marca 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 3 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení vyhlášky č. 517/2002 Z. z., vyhlášky č. 623/2002 Z. z. a vyhlášky č. 359/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe položke 1 písm. a) sa číslo „100 000“ nahrádza číslom „50 000“.

2. V prílohe v poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 6 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

3. V prílohe položke 1 písmená b) až g) znejú:

b) na vytvorenie podielového fondu vrátane schválenia štatútu, predajného prospektu
a zjednodušeného predajného prospektu2)
10 000 Sk
c) na predĺženie lehoty na zosúladenie skladby majetku v podielovom fonde3) 5 000 Sk
d) na predĺženie lehoty na vykonanie povinností podľa § 59 ods. 4 zákona č. 594/2003 Z. z.
o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o kolektívnom investovaní4)
5 000 Sk
e) na verejnú ponuku cenných papierov vydávaných zahraničnou investičnou spoločnosťou alebo
na verejnú ponuku cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania
spravovaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou prostredníctvom pobočky alebo
bez zriadenia pobočky5)
40 000 Sk
f) na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti6) 50 000 Sk
g) na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia7) 3 000 Sk

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 7 znejú:

2) § 36 ods. 1, § 63 ods. 1 a § 70 ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z.

3) § 51 ods. 4, § 66 ods. 1 a § 73 ods. 1 a 5 zákona č. 594/2003 Z. z.

4) § 59 ods. 5, § 62 ods. 7 a § 69 ods. 8 zákona č. 594/2003 Z. z.

5) § 75 ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z.

6) § 50 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) § 111 zákona č. 43/2004 Z. z.“.

4. V prílohe položke 1 sa vypúšťajú písmená h) až j) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 9 až 11.

Doterajšie písmená k) až zb) sa označujú ako písmená h) až z).

5. V prílohe položke 2 písmeno a) znie:

„a) na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti27) 10 000 Sk".

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

27) § 8 ods. 5 zákona č. 594/2003 Z. z.“.

6. V prílohe položke 2 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:

b) na vytvorenie podielového fondu27a) 5 000 Sk
c) na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti27b) 5 000 Sk

Poznámky pod čiarou k odkazom 27a a 27b znejú:

27a) § 37 ods. 3, § 63 ods. 6 a § 70 ods. 6 zákona č. 594/2003 Z. z.

27b) § 50 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z.“.

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená d) až j).

7. V prílohe položke 3 písmená a) až g) znejú:

a) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti
alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 %
a 66 % v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, alebo na to,
aby sa správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti31)
10 000 Sk
b) na zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty31a) 20 000 Sk
c) na voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti alebo za
člena dozornej rady správcovskej spoločnosti alebo na menovanie prokuristu správcovskej
spoločnosti31b)
1 000 Sk
d) na zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou31c) 20 000 Sk
e) na zmenu stanov správcovskej spoločnosti31d) 5 000 Sk
í) na zverenie výkonu činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní
inej právnickej osobe31e)
20 000 Sk
g) na zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti na území štátu, ktorý nie je členským štátom,
ak je taký súhlas vyžadovaný právnymi predpismi tohto nečlenského štátu31f)
5 000 Sk

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 až 31f znejú:

31) § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z.

31a) § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z.

31b) § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z.

31c) § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 594/2003 Z. z.

31d) § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z.

31e) § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 594/2003 Z. z.

31f) § 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 594/2003 Z. z.“.

8. V prílohe položke 3 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) až zf), ktoré znejú:

h) na predaj podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho častl31g) 50 000 Sk
i) na vrátenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti31h) 10 000 Sk
j) na prevod správy otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu na
inú správcovskú spoločnosť31i)
5 000 Sk
k) na zmenu depozitára otvoreného podielového fondu31j) 5 000 Sk
l) na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu31k) 2 000 Sk
m) na zlúčenie otvorených podielových fondov31l) 5 000 Sk
n) na vrátenie povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu31m) 3 000 Sk
o) na nadobudnutie cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde od akcionárov
správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond alebo na predaj cenných
papierov z majetku otvoreného podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti
spravujúcej tento otvorený podielový fond31n)
5 000 Sk
p) na vedenie evidencie zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu
depozitáromsprávcovskej spoločnosti31o)
10 000 Sk
q) na prevod správy uzavretého podielového fondu31p) 5 000 Sk
r) na zmenu depozitára uzavretého podielového fondu31q) 5 000 Sk
s) na zmenu štatútu uzavretého podielového fondu31r) 2 000 Sk
t) na vrátenie povolenia na vytvorenie uzavretého podielového fondu31s) 2 000 Sk
u) na nadobudnutie cenných papierov do majetku v uzavretom podielovom fonde od akcionárov
správcovskej spoločnosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond alebo na predaj cenných
papierov z majetku uzavretého podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti
spravujúcej tento uzavretý podielový fond31t)
5 000 Sk
v) na premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond31u) 5 000 Sk
w) na zlúčenie uzavretých podielových fondov31v) 5 000 Sk
x) na prevod správy špeciálneho podielového fondu31w) 5 000 Sk
y) na zmenu depozitára špeciálneho podielového fondu31x) 5 000 Sk
z) na zmenu štatútu špeciálneho podielového fondu31y) 2 000 Sk
za) na vrátenie povolenia na vytvorenie špeciálneho podielového fondu31z) 2 000 Sk
zb) na nadobudnutie cenných papierov do majetku v špeciálnom podielovom fonde od akcionárov
správcovskej spoločnosti spravujúcej tento špeciálny podielový fond alebo na predaj cenných
papierov z majetku špeciálneho podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti
spravujúcej tento špeciálny podielový fond31za)
5 000 Sk
zc) na premenu špeciálneho podielového fondu na otvorený podielový fond31zb) 5 000 Sk
zd) na predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny podielový fond vytvorený31zc) 3 000 Sk
ze) na vrátenie povolenia udeleného podľa § 75 zákona o kolektívnom investovaní31zd) 5 000 Sk
zf) na uzavretie zmluvy podľa § 78 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní na výkon činností
podľa § 78 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní s ďalšou osobou31ze)
5 000 Sk

Poznámky pod čiarou k odkazom 31g až 31ze znejú:

31g) § 10 ods. 1 písm. h) zákona č. 594/2003 Z. z.

31h) § 10 ods. 1 písm. i) zákona č. 594/2003 Z. z.

31i) § 57 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z.

31j) § 57 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z.

31k) § 57 ods. 1 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z.

31l) § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 594/2003 Z. z.

31m) § 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z.

31n) § 57 ods. 1 písm. f) zákona č. 594/2003 Z. z.

31o) § 57 ods. 1 písm. g) zákona č. 594/2003 Z. z.

31p) § 68 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z.

31q) § 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z.

31r) § 68 ods. 1 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z.

31s) § 68 ods. 1 písm. d) zákona č. 594/2003 Z. z.

31t) § 68 ods. 1 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z.

31u) § 68 ods. 1 písm. f) zákona č. 594/2003 Z. z.

31v) § 68 ods. 1 písm. g) zákona č. 594/2003 Z. z.

31w) § 74 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z.

31x) § 74 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z.

31y) § 74 ods. 1 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z.

31z) § 74 ods. 1 písm. d) zákona č. 594/2003 Z. z.

31za) § 74 ods. 1 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z.

31zb) § 74 ods. 1 písm. f) zákona č. 594/2003 Z. z.

31zc) § 74 ods. 1 písm. g) zákona č. 594/2003 Z. z.

31zd) § 79 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z.

31ze) § 79 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z.“.

Doterajšie písmená h) až zn) sa označujú ako písmená zg) až zzm).

9. V prílohe položke 3 písmeno zk) znie:

zk) na voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva alebo na voľbu člena dozornej rady
burzy cenných papierov, alebo na vymenovanie generálneho riaditeľa, alebo na vymenovanie
vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov32)
1000 Sk

10. V prílohe položke 3 písmeno zn) znie:

zn) na voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva obchodníka s cennými papiermi,
vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi; ak činnosť obchodníka
s cennými papiermi vykonáva banka, na volbu osoby, ktorá bude zodpovedná za výkon
činnosti obchodníka s cennými papiermi35)
1000 Sk

11. V prílohe položke 3 písmeno zza) znie:

zza) na volbu člena predstavenstva alebo dozornej rady alebo na vymenovanie prokuristu
centrálneho depozitára43)
1000 Sk

12. V prílohe položke 3 písmeno zzh) znie:

zzh) na voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne,
vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne50)
1000 Sk

13. V prílohe sa položka 3 dopĺňa písmenami zzn) až zzx), ktoré znejú:

zzn) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej
spoločnosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške
5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo
konaním v zhode54b) alebo na to, aby sa dôchodková správcovská spoločnosť stala dcérskou
spoločnosťou inej materskej spoločnosti54c)
10 000 Sk
zzo) na zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti presahujúce základné
imanie podľa § 47 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom
sporení“), ak nejde o zníženie z dôvodov straty54d)
20 000 Sk
zzp) na voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva dôchodkovej správcovskej
spoločnosti a člena dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na menovanie
prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ustanovenie za vedúceho
zamestnanca zodpovedného za výkon odborných činností54e)
1000 Sk
zzq) na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie a jej zánik zlúčením
s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy
dôchodkových fondov, ako aj práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového
sporenia voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia
na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť54f)
20 000 Sk
zzr) na zmenu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti54g) 5 000 Sk
zzs) na zverenie výkonu činností uvedených v § 47 ods. 2 písm. b) a c) zákona o starobnom
dôchodkovom sporení inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe54h)
20 000 Sk
zzt) na prechod správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností
plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom a poberateľom dôchodku
starobného dôchodkového sporenia na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť54i)
20 000 Sk
zzu) na zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti54j) 5 000 Sk
zzv) na zmenu štatútu dôchodkového fondu54k) 2 000Sk
zzw) na vrátenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti54l) 10 000 Sk
zzx) na vrátenie povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa starobného
dôchodkového sporenia54m)
1000 Sk

Poznámky pod čiarou k odkazom 54b až 54m znejú:

54b) § 66b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

54c) § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 43/2004 Z. z.

54d) § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z.

54e) § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 43/2004 Z. z.

54f) § 52 ods. 1 písm. d) zákona č. 43/2004 Z. z.

54g) § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 43/2004 Z. z.

54h) § 52 ods. 1 písm. f) zákona č. 43/2004 Z. z.

54i) § 52 ods. 1 písm. g) zákona č. 43/2004 Z. z.

54j) § 52 ods. 1 písm. h) zákona č. 43/2004 Z. z.

54k) § 52 ods. 1 písm. i) zákona č. 43/2004 Z. z.

54l) § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 43/2004 Z. z.

54m) § 52 ods. 1 písm. j) a § 111 ods. 15 zákona č. 43/2004 Z. z.“.

14. V prílohe položke 4 sa vypúšťajú písmená a) až f) vrátane poznámky a poznámok pod čiarou k odkazom 55 až 60.

Doterajšie písmená g) až v) sa označujú ako písmená a) až p).

15. V prílohe položke 4 písm. j) sa za slová „verejnej ponuky cenných papierov“ vkladajú slová „alebo kótovacieho prospektu cenných papierov podľa objemu emisie, pre ktorú je kótovací prospekt vypracovaný “ a odkaz 67 sa nahrádza odkazom 67a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:

67a) § 122 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 29 ods. 2 zákona č. 429/2002 Z. z.“.

16. V prílohe položke 4 písm. k) sa odkaz 67 nahrádza odkazom 67b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 67b znie:

67b) § 122 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.“.

17. V prílohe sa položka 4 dopĺňa písmenami q) a r), ktoré znejú:

q) vymenovania likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti a schválenie jeho odmeny71a) 5 000 Sk
r) predĺženia lehoty na zosúladenie skladby majetku v dôchodkovom fonde s limitmi
a ustanoveniami podľa § 81 až 83 a § 88 až 9071b)
10 000 Sk

Poznámky pod čiarou k odkazom 71a a 71b znejú:

71a) § 69 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z.

71b) § 84 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.


Ivan Mikloš v. r.