Oznámenie č. 160/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej znacky pre výrobkovú skupinu Drôtovo kamenné konštrukcie

Čiastka 74/2004
Platnosť od 27.03.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2004 a stráca účinnosť 1. apríla 2007.