Nariadenie vlády č. 153/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie

Čiastka 72/2004
Platnosť od 24.03.2004
Účinnosť od 01.04.2004