Zákon č. 150/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Čiastka 70/2004
Platnosť od 20.03.2004
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

okrem § 60, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.04.2004 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

20.03.2004