Oznámenie č. 144/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní proviantných náležitostí, výstrojných náležitostí a o používaní vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok

Čiastka 67/2004
Platnosť od 18.03.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 243/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. júna 2005.