Zákon č. 136/2004 Z. z.Zákon o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.

(v znení č. 9/2013 Z. z., 125/2016 Z. z.)

Čiastka 65/2004
Platnosť od 13.03.2004
Účinnosť od 01.07.2016