Oznámenie č. 131/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky

Čiastka 61/2004
Platnosť od 13.03.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 31. marca 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 595/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. januára 2006.