Oznámenie č. 130/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva

Čiastka 61/2004
Platnosť od 13.03.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudol účinnosť 1. apríla 2004.