Zákon č. 13/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z.

Čiastka 6/2004
Platnosť od 14.01.2004
Účinnosť od 29.01.2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.01.2004 Aktuálne znenie